Branża hazardowa – automaty

W Dniu 16 maja 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę w składzie 7 sędziów, mającą na celu wyjaśnienie przepisów prawnych (sygn. akt II GPS 1/16). Uchwała stanowi kolejne już orzeczenie dotyczące technicznego charakteru przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (dalej: „Ustawa”) oraz możliwości zastosowania sankcji administracyjnej, o której mowa w powyższym przepisie do podmiotów, które urządzają gry na automatach poza kasynem gry, w sytuacji braku notyfikacji tychże przepisów Komisji Europejskiej zgodnie z art. 1 pkt 11 Dyrektywy 98/34/WE PE i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego.

 

Wniosek w niniejszej sprawie skierowany został do NSA przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, który, analizując dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wskazał na istnienie istotnych rozbieżności interpretacyjnych, jakie zachodzą w orzecznictwie w związku z wprowadzoną w 2011 r. a nienotyfikowaną KE nowelizacją dotyczącą możliwości organizowania gier na automatach wyłącznie w kasynach gry, jak i stosowania sankcji administracyjnych zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy wobec osób, które urządzają gry na automatach poza kasynami.

 

W uzasadnieniu NSA wskazał, że brzmienie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz jego funkcja nie uzasadniają kwalifikacji tego przepisu jako przepisu technicznego  w rozumieniu Dyrektywy, a to z uwagi na fakt, że przepis ten stanowi normę o charakterze sankcjonującym, co nie tylko wyklucza jej charakter techniczny, ale i sprawia, że norma niniejsza interpretowana w związku z art. 14 ust. 1 Ustawy, nakazującym organizację gier na automatach wyłącznie w kasynach gry, ma za zadanie realizować funkcję ochronną, jaką pełni reglamentacja działalności w zakresie gier hazardowych. Relacja art. 14 ust. 1 oraz 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy nie może, zdaniem NSA, nie uwzględniać normatywnej treści art. 89 ust. 1 pkt 2 i jego istotnej funkcji w systemie prawa.

 

Jak wskazuje NSA za Trybunałem Konstytucyjnym, uznanie, że jakakolwiek norma ma charakter normy technicznej, mimo jej nie notyfikowania Komisji Europejskiej, nie oznacza, że norma ta automatycznie przestaje obowiązywać w krajowym porządku prawnym, z uwagi na fakt, że notyfikacja nie stanowi elementu procesu legislacyjnego.

 

Co to oznacza dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier na automatach poza kasynami gry (wyłączając podmioty prowadzące działalność na podstawie zezwoleń otrzymanych przed nowelizacją)?

 

NSA wprost stwierdził, że podmiot urządzający gry na automatach poza kasynem gry, bez względu na to, czy legitymuje się koncesją, zezwoleniem, zgłoszeniem lub wymaganą rejestracją automatu lub urządzenia do gry, podlega karze pieniężnej, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy.

 

NSA powrócił ponadto do rozważań dotyczących niezależności kary administracyjnej za delikt administracyjny, od kary za urządzanie gier wbrew przepisom ustawy lub udzielonemu zezwoleniu przewidzianej przez regulacje kodeksu karnego skarbowego. NSA potwierdził w analizowanym orzeczeniu dotychczasowy pogląd orzeczniczy, uznający karę administracyjną i karę przewidzianą w art. 107 i in. k.k.s. za dolegliwości o innym celu i znaczeniu, przez co ich kumulatywne stosowanie nie stanowi nadmiernej reakcji o charakterze karnym.

27 maja 2016 r.

Pozostaw komentarz