Ocena wzorców umownych przez UOKiK

W dniu 17 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Najbardziej kluczową zmianą jest wyposażenie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w uprawnienie do wydawania decyzji administracyjnych o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone i zakazu jego stosowania.

Prawomocna decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone ma skutek wobec przedsiębiorcy, co do którego stwierdzono stosowanie niedozwolonego postanowienia umownego oraz wobec wszystkich konsumentów, którzy zawarli z nim umowę na podstawie wzorca wskazanego w decyzji. 

 

Nowością jest także wprowadzenie przepisów pozwalającym przedsiębiorcy na naprawienie swoich błędów i nawiązanie współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  w celu wyeliminowania abuzywnych zapisów znajdujących się we wzorcach umowy stosowanych przez przedsiębiorcę w kontaktach z konsumentami.. Przedsiębiorca może uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami, gdy, przed wydaniem przedmiotowej decyzji przez Prezesa UOKiK w jego sprawie, zobowiąże się do podjęcia lub zaniechania określonych działań zmierzających do zakończenia naruszania zakazu.  W takim wypadku Prezes UOKiK może wydać decyzję, w które to zobowiąże przedsiębiorcę do poinformowania przez niego konsumentów o uznaniu za niedozwolone postanowienia wzorca, który był podstawą do zawarcia umowy między tym przedsiębiorcą a konsumentami. Gdy przedsiębiorca nie wypełni obowiązków nałożonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes ten może nałożyć na takiego przedsiębiorcę karę pieniężną.

 

Dodatkowo Prezes UOKiK może wydawać decyzje tymczasowe jeszcze przed zakończeniem postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, jeżeli w toku postępowania zostanie uprawdopodobnione, że dalsze stosowanie zarzucanej praktyki może spowodować poważne i trudne do usunięcia zagrożenia dla zbiorowych interesów konsumentów.

 

Kolejnym nowym rozwiązaniem jest możliwość podjęcia przez kontrolującego czynności zmierzających do zakupu towaru w celu uzyskania informacji mogących stanowić dowód w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Co więcej przebieg tych czynności może być utrwalony za pomocą urządzeń audio lub video i to bez poinformowania o tym fakcie osoby kontrolowanej.

3 lipca 2016 r.

Pozostaw komentarz