Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich już od 9 stycznia 2017 r.

9 stycznia 2017 r. w życie wchodzi ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Stanowi ona implementację dyrektywy o dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. (dyrektywa ADR ; Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2013, str. 63.),wiążę się również z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. (rozporządzenie ODR ; Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2013, str. 1.)

 

Celem nowej ustawy, oprócz implementacji  dyrektywy, jest przybliżenie konsumentowi instytucji arbitrażu w sporach przedsiębiorcą. Ponadto regulacja ta ma za zadanie uczynić ekonomicznie opłacalnym wdawanie się w spory o niskiej wartości. Ponadto, co immanentne dla arbitrażu, pozwala uzyskać rozstrzygniecie sporu w znacznie krótszym czasie niż w tradycyjnym postępowaniu –  z zasady do 90 dni.

 

Przełomem w polskim ustawodawstwie jest możliwość wszczynania i prowadzenia sporów przez Internet poprzez dedykowaną platformę. Podmioty rozstrzygające spory są zobowiązane prowadzić witrynę internetową oraz upubliczniać szerokie spektrum informacji o własnej działalności, m. in. o ilości prowadzonych spraw, średniego czasu trwania sporu, statystyk rozstrzygnięć  oraz specjalizacji branżowej lub dla określonych rodzajów sporów. Można przypuszczać, że dostępność takich danych doprowadzi do kierowania sporów do podmiotów wyspecjalizowanych w danej branży, co zapewni pełniejsze zrozumienie realiów danego sporu. Chcąc wyszukać odpowiedni podmiot, konsument odszuka go w publicznym rejestrze prowadzonym przez Prezesa UOKiK.

 

Z uwagi na wejście w życie ustawy przedsiębiorcy powinni pamiętać, że brak stanowczego sprzeciwu co do zgody na udział w postępowaniu w  sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich wraz z odpowiedzią na reklamację, prowadzi do domniemania, iż przedsiębiorca na taki sposób reklamacji się zgadza. 

Dodać także należy, że niniejsze postępowanie nie zastępuje postępowania reklamacyjnego.

12 lutego 2017 r.

Pozostaw komentarz